نویسنده = �������������� ����������
بررسی تجربه دیجیتالی کاربران بانکداری اینترنتی با استفاده از روش هیوریستیک

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 41-62

10.34785/J018.2019.377

بنفشه سیدکباری؛ مسعود کیماسی؛ احسان عابدی؛ رزا هندیجانی