نویسنده = زهرا علی پور درویشی
تعداد مقالات: 1
ارائه الگوی مفهومی برای تبین بازاریابی کمیابی با تا کید بر اصالت برند در رفتار خرید آنلاین

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 125-148

10.34785/J018.2019.986

خاطره پوراسدالهی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ زهرا علی پور درویشی